ARRANGEMENT PÅ GULATINGET

Gulatinget er ein fantastisk stad der vi kan arrangere ei rekke forskjellige arrangement.
Her vi finn du nokre eksempel på kva vi kan lage til.